Current Biology’nin Kuşların Atası İddiasına Cevap

Myanmar’da keşfedilen 99 milyon yıllık, DIP-V-15103 sayılı (adını paleobotanikçi Eva Koppelhus’tan alan) “EVA” fosili; Aralık ayında bütün bilim siteleri ve dergilerinde genişçe yer buldu. Myanmar’da her gün yeni bir fosil bulunmasına rağmen, bu dergilerin yüzbinlerce fosil içerisinden sadece bu fosile özel ilgi ve alaka göstermelerinin sebebi ise, Current Biology dergisinin bulunan fosili kuşların atası masalına delil olarak göstermeye çalışmasıydı.

Bilindiği üzere, DNA’nın ve mRNA’nın yakından incelenmesi; hücrenin içi su dolu bir balondan ibaret olmadığının anlaşılması ve her geçen gün yaratılışı ispat eden fosillerin toprak altından çıkarılması, uzun süredir evrim teorisinin destekçilerini çaresiz duruma düşürmekteydi.

Sayın Adnan Oktar’ın yoğun ilmi faaliyetlerinin ve şüpheye yer bırakmayacak açık ve anlaşılır bilimsel açıklamalarının etkisiyle, evrim teorisi tüm dünyada uzun süredir büyük bir hezimet yaşamaktaydı. Sayın Adnan Oktar’ın yüzlerce fosilin resimlerini yayınladığı evrimi çürüten paleontolojik bulgulardan oluşan Yaratılış Atlası serisi ise; evrim teorisine indirilen en büyük darbelerden biri oldu.

Ardı ardına gelen bütün bu yenilgilerden sonra; özellikle yaratılışı ispat eden fosiller karşısında çaresiz kalan evrimciler de, evrim taraftarlarının sayısını artırmak ve bilim dünyasında gözden düşen evrim teorisine yeniden itibar kazandırabilmek için sahte çabalara giriştiler., Yaratılışı ispatlayan fosilleri, sözde evrim teorisine delilmiş gibi lanse edecek yanıltıcı izahlarla birlikte yayınlamaya başladılar.

Current Biology dergisinin Aralık ayında yayınlanan sayısında yer alan EVA amber fosili de işte yine böyle bir propaganda ürünüdür.

Dergi, 99 milyon yıllık amberin içerisinde çok mükemmel bir şekilde korunmuş 2 adet tüy bulunduğunu yazmıştır. Haberin bu kısmı, doğru bir bilgidir. Fakat, daha sonra habere ekleme yapılmış ve bu tüylerin sözde kuşların atası olduğu iddia edilen “uçan bir dinozora” ait olduğu iddia edilmiştir.

Öncelikle, bu iddianın büyük bir çaresizlikle ortaya atıldığı çok açıktır; çünkü bulunan tüylerin iddia edildiği gibi “uçan bir sürüngen”e ait olduğunu gösteren hiçbir delil yoktur. Bu iddia, yalnızca derginin evrime yönelik bir ön kabul ile habere yaklaşmasından ve bulunan fosili kendi ideolojik görüşü çerçevesinde sübjektif bir şekilde yorumlamasından ibarettir.

Bu açıklamanın hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur çünkü zaten National Geographic dergisi bu tüylerin evrime delil teşkil etmediğini “açık, esnek ve günümüzde hala yaşamakta olan canlılarda süs olarak kullanılan tüylere benzedikleri” 1 sözleriyle çoktan itiraf etmiştir.

Current Biology dergisi haberde ayrıca, bu fosilin Enantiornithes isimli bir canlı türüne ait olduğunu ve bu canlının da kuşların sürüngen atası olduğu propagandasına da yer vermiştir.

Oysa, bu iddia da yine içi boş bir söylemden ibarettir. Çünkü Enantiornithes, uçabilen bir sürüngen değildir; soyu tükenmiş tam kuş türlerine verilen bir isimdir.  Kısa kuyruğu, kanat yapısı ve tüm diğer özellikleriyle günümüzdeki kuşların aynısı olan soyu tükenmiş bir kuştur. Eğer iddia edildiği gibi amber içerisindeki tüy, Enantiornithes isimli canlıya aitse; bu da yine bize kuşların milyonlarca yıldır evrim geçirmediğini gösterecek olduğundan evrimi çürütür niteliktedir.

Darwinistler, amberin içerisinde ayrıca pençe bulunmasını da, yine aynı iddiayı desteklemek için kullanmaya çalışmışlardır. Ancak, günümüzde yaşayan kuşlar içerisinde de kanatlarında pençe olan türler halen yaşamaktadır. Touraco corythaix ve Hoatzin kuşlarında dallara tutunmaya yarayan pençeler bulunur. Bu canlılar, milyonlarca yıldır pençelidirler. Pençelerini zaman içerisinde yitirip başka kuş türlerine dönüşmemişler, hiçbir şekilde evrim geçirmemişlerdir. Bu yüzden, kanadında pençe bulunan bir kuş fosili evrimi kanıtlamaz, aksine çürütür. Kuşların evrimi masalının, bir aldatmacadan ibaret olduğunu doğrular.

Şunu da belirtmek gerekir ki, kuşların dinozorlardan evrimleştiği iddiası, bilimsel açıdan her yönüyle yalanlanmış, ciddi şekilde çöküşe uğramış bir iddiadır. Bu büyük safsatayı ortadan kaldıran bilimsel delilleri buradan okuyabilirsiniz.

Evrimcilerin Bahsetmek İstemediği Kuş Tüylerindeki Simetri

Haberde, amber içerisinde iyi şekilde korunmuş bulunan bu kuş tüylerinin sanat, simetri ve estetik yönünden mükemmelliğinden hiç bahsedilmemektedir. Tüyler yakından incelendiğinde, her birinin üzerinde muhteşem bir sanat vardır. Her tüyün bulunması gereken yere göre uzunluğu veya kısalığı en doğru ve en mükemmel biçimdedir. Tüyler şekilsiz değil; adeta dantel gibi ince ince işlenmiş bir görünüme sahiptir.

Ortalama olarak tek bir kuş tüyünde, yaklaşık 300 milyon küçük kıl bulunur ve bir kuşun tüm tüylerindeki ortalama kıl sayısı yaklaşık 700 milyar civarındadır. Bu kılların bulundukları yerde kalabilmesi ve en ufacık bir harekette ya da esen hafif bir rüzgârda kuşun üzerinden kolaylıkla düşmemeleri için, bulundukları yerlere kancalar ve kopçalarla tutturulmuşlardır.2 Ek olarak, kılların tüy üzerindeki dizilimleri de çok önemlidir. Her bir kılın uzunluğu, bulunduğu yere göre değişir. Tüyün başlangıç kısmında, gövdeye daha yakın olan bölgede daha uzun olan kıllar yer alırken, tüyün ucuna doğru ilerledikçe kılların boyu kısalır. Bu, canlının rahat bir şekilde hareket edebilmesini ve tüylerinden en iyi şekilde istifade edebilmesini sağladığı gibi, her kılın uzun olduğu bir tüy tasarımına kıyasla çok daha hafif ve kullanması kolaydır. Tüm bu yönleriyle, tek bir tane kuş tüyü bile tesadüfen oluşamayacak derecede komplekstir.


Kanca ve kopçalarla birbirine tutturulan kuş tüyleri

Tüyün sağ tarafındaki kılların konumu ve uzunluğu ile; sol tarafındaki kılların konumu ve uzunluğu da birbirine eşittir. Bu da tüylerin gelişigüzel rastlantılar sonucu uzamadığını, canlının DNA’sına kodlanmış kompleks bir genetik bilgi dahilinde mükemmel bir matematiksel düzen ve simetri içerisinde uzadığını; diğer bir deyişle YARATILDIĞINI ispat etmektedir.

DIP-V-15103 FOSİLİ İÇERİSİNDE SAKLANAN 99 MİLYON YILLIK KARINCA

Bu fosil, ayrıca hiçbir Darwinist bilim dergisinin bahsetmediği, ağzına dahi almak istemediği çok önemli bir bilgi daha içermektedir. Bu 99 milyon yıllık amber fosilinin içerisinde, kuş tüylerinin yanı sıra mükemmel bir şekilde korunmuş bir karınca da yer almaktadır. Bu karınca, antenleri, bacakları, abdomeni yani tüm gövdesi ile mükemmel bir şekilde korunmuştur. Anatomik özelliklerinin tamamı günümüzdeki karıncalarla birebir örtüşmektedir. Bugüne dek amber içerisinde bir çok karınca fosili bulunmuştur. Bu fosil bize göstermektedir ki; 99 milyon yıllık karınca da, 40 milyon yıllık karınca da, 50 milyon yıllık karınca da birbirinin hep aynısıdır. Günümüzdeki karınca türleri ile aralarında en küçük bir farklılık dahi bulunmamaktadır.

Hiçbir Darwinist derginin, kuş tüylerinin yanı başında bulunan bu mükemmel karınca örneğine değinmemiş olmasının sebebi, özellikle karıncanın antenlerinin açık bir şekilde seçilebilir olmasının evrim açısından çok can sıkıcı bir durum oluşturmasıdır. Karınca antenleriyle ilgili şu detaylı bilgi, konuya açıklık getirmektedir:

“Karıncalar feromonları, antenleri ile hissederler ve doğru yönü takip edebilmek için her iki anteni de sürekli olarak kullanırlar. Bunu da feromonun hangi tarafta – sağda ya da solda- yoğunlaştığına dikkat ederek yaparlar. Eğer yoğunluk sağ tarafta daha fazla ise, karınca her iki antendeki yoğunluk aynı olana kadar bu yöne döner ve böylece koku izini tam olarak takip edebilir. […] Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, karıncaların antenleri tıpkı bir radar gibi çalışmaktadır. Radarların elektromanyetik dalgalarla belirli uzaklıkları, hızları, cisimleri algılayabilmesi gibi, karıncalar da antenleriyle kimyasal sinyalleri algılayarak yönlerini belirleyebilir, düşmanı fark edebilir ve birbirleriyle iletişim kurabilirler.”3

Bu fosildeki karıncanın antenlerin açık bir şekilde seçilmesi de, bize, yukarıda tarif ettiğimiz bu radar teknolojisini karıncaların 99 milyon yıl önce de kullandıklarını göstermektedir. Bu durum, canlılığın ilkelden komplekse doğru gittiği iddiasını tamamen çürütmektedir. 99 milyon yıl önceki karınca da, günümüzdeki karınca da, antenlerinde radar teknolojisine sahiptir. Bu da bize, evrimin hiçbir şekilde gerçekleşmediğini ispatlayan delillerden biridir.

BUGÜNE DEK TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKIP “BEN YARATILDIM” DİYEN YÜZBİNLERCE CANLIYA AİT FOSİL BULUNMUŞTUR. BU YÜZBİNLERCE FOSİLE KARŞILIK, BİR CANLININ BAŞKA BİR CANLIYA EVRİMLEŞTİĞİNİ GÖSTEREN, İKİ TÜR ARASINDA ARAFORM ÖRNEĞİ OLARAK YORUMLANABİLECEK TEK BİR TANE BİLE FOSİL BULUNAMAMIŞTIR. PALEONTOLOJİ BİLİMİNİN İŞARET ETTİĞİ BULGULAR EVRİMİN HİÇ YAŞANMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİRKEN, İDEOLOJİK SEBEPLERLE BU TEORİYİ HALEN AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞMANIN HİÇ BİR ANLAMI YOKTUR. EVRİM MAĞLUP OLMUŞ, FOSİLLERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI İLE BİRLİKTE TAMAMEN ÇÖKMÜŞTÜR. EVRİM TEORİSİNİN EN ATEŞLİ SAVUNUCULARI ARTIK İLKOKUL ÇOCUKLARINI BİLE İKNA EDEMEMEKTEDİR. 21. YÜZYIL, TARİHTE DARWINIZM’İN BİTTİĞİ YÜZYIL OLARAK ANILACAKTIR.

1 http://news.nationalgeographic.com/2016/12/feathered-dinosaur-tail-amber-theropod-myanmar-burma-cretaceous/
2 http://www.islamicity.com/Science/quranandscience/creation/GeneratedFilesnoframe/TheDesignInBirdFeathers.htm
3 Karınca Mucizesi, Harun Yahya, s.44

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."